Format chuỗi ứng với kiểu dữ liệu

Ngày lên sóng25 / 06 / 2015
Tag Python

Danh sách video

Trao đổi