Xử lý Authentication trong Laravel 5.1

Hướng dẫn xử lý authentication trong Laravel 5.1