Quản lý các thư viện Javascript/NodeJS với npm

Hướng dẫn quản lý thư viện cơ bản.